signum magnum
signum magnum

2019-05-07

Statut Fundacji "Signum Magnum"

Statut Fundacji "Signum Magnum"

STATUT FUNDACJI „SIGNUM MAGNUM”

tekst jednolity

Postanowienia ogólne

1

1. Fundacja „Signum Magnum”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 14 lutego 1991 r. Repertorium A 471/91 w Państwowym Biurze Notarialnym w Rybniku przez 

1) Józefa Puszkiewicza, zam. w Rybniku, ul. Gen. Hallera 19,

2) Joannę Sznurawa, zam. w Katowicach, ul. Śląska 18/2,

3) Małgorzatę Sojka, zam. w Katowicach, ul. Sołtysia 87,

4) Małgorzatę Mika, zam. w Rybniku, ul. Wodzisławska 9,

działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

2. Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), z zachowaniem zasad i warunków określonych tą ustawą.

2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

2. Terenem jej działania jest Rzeczpospolita Polska, a także obszar innych krajów.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona przy współpracy z innymi podmiotami i z możliwością łączenia się z innymi podmiotami.

3

 1. Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy za nr 1664 i późniejszego wpisu do rejestru fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 Majątek Fundacji

 4

 1. Majątek Fundacji stanowił fundusz założycielski w kwocie 15.000.000 zł.

 2. Dochodami fundacji są:

 1) darowizny, spadki, i zapisy,

 2) środki finansowe z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, zysków z działalności gospodarczej, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, dotacji, subwencji przekazanych przez instytucje, zbiórek publicznych i innych źródeł.

5

 Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

6

 1. Umowy notarialne i oświadczenia woli w imieniu Fundacji, pełnomocnictwa, które pociągają zobowiązania finansowe lub zmiany w majątku trwałym Fundacji, wymagają zgody w formie uchwały Rady Fundacji na piśmie.

 2. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji, może nastąpić tylko za zgodą Rady Fundacji.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać prezes lub dwóch członków Zarządu.

6a

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7

W razie likwidacji Fundacji pozostałe składniki majątkowe będą przekazane na rzecz stałej diakonii ruchu Krucjaty Niepokalanej, Królowej Polski, a w przypadku niemożności jego przejęcia przez diakonię stałą, decyzję o przejęciu majątku podejmą Prowincjałowie Zakonu Braci Mniejszych w Polsce i przeznaczą go na pomoc dzieciom biednym.

Cele, zasady i formy działalności Fundacji

8

Podstawowym celem Fundacji jest działalność charytatywno–wychowawcza na rzecz dzieci dotkniętych i zagrożonych zjawiskami patologii życia społecznego i zapewnienia im warunków harmonijnego rozwoju osobowości.

9

1. Fundacja chroni i wspiera pomocą dzieci od chwili poczęcia oraz niezależnie od ich przynależności narodowej, rasowej i religijnej.

2. Pomoc ta obejmuje wszystkie sfery życia dziecka, zarówno materialną, psychiczną, jak i duchową.

3. Zasady ideowe prowadzonej przez Fundację działalności wytycza katolicka nauka społeczna Kościoła.

10

1. Fundacja podejmuje działania o charakterze profilaktycznym względem zjawisk patologii społecznej, a przede wszystkim:

1) szerzy wśród dzieci istniejący katolicki ruch Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, którego głównym celem jest ustrzeżenie ich przed alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem i innymi uzależnieniami oraz nieskromnością.

2) prowadzi Centralę ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która propaguje idee Krucjaty w środowiskach osób dorosłych, przede wszystkim rodziców, wychowawców, kapłanów, sióstr zakonnych. Propagowanie to odbywa się poprzez: środki masowego przekazu, zjazdy, pielgrzymki, kurso–rekolekcje, a przede wszystkim przez wydawanie pisma dla dzieci "Promyk Jutrzenki" i "Promyczek Jutrzenki" oraz pisma dla dorosłych "Zwycięstwo Niepokalanej" a także innych materiałów formacyjnych.

2. Fundacja podejmuje działania o charakterze diagnostycznym, a szczególnie organizuje poradnie rodzinne, mające na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb dziecka i jego środowiska życia.

3. Fundacja podejmuje działania kompensacyjne, wśród których najważniejsze to:

1) organizowanie i prowadzenie ośrodków charytatywno – wychowawczych, których zadaniem jest udzielanie pomocy materialnej, psychicznej i duchowej dzieciom z rodzin dotkniętych patologią społeczną,

2) organizowanie szkół przysposobienia zawodowego wraz z internatami dla dzieci z w/w środowisk,

3) stworzenie ośrodków leczniczych dla dzieci z nałogami alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu.

4) Fundacja w swej działalności, szczególnie w ośrodkach leczniczych, uwzględniać będzie naturalne metody leczenia.

10a

4. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) wydawanie książek ( PKD 58.11.Z)

b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

d) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

5. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

b) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)

11

Dla osiągnięcia celów Fundacji tworzy się domy modlitwy i formacji, zamieszkane przez stałą diakonię ruchu Krucjaty Niepokalanej, Królowej Polski.

Władza Fundacji

12

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady Fundacji i członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

13

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób, w tym skarbnik.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Prezes z grona członków Zarządu, wyznacza wiceprezesów i skarbnika.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

4. Prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie są uprawnieni do reprezentowania Fundacji na zewnątrz i do oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw z wyjątkiem określonym w § 6 w pkt 1 i 2 statutu.

14

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

2) zarządzanie majątkiem Fundacji,

3) pozyskiwanie dodatkowych środków majątkowych,

4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i przedkładanie Radzie Fundacji wniosku o zmianę statutu.

14a

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i kontrolnych.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez członków Rady poprzez dokooptowanie. Rada liczy od 3 do 7 osób.

3. W skład pierwszej Rady wchodzą osoby powołane przez Fundatorów w liczbie nie większej niż 3 osoby.

14b

Do Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) występowanie z inicjatywami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków, ewentualnie wnoszenie poprawek,

f) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

g) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

i) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,

j) podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją,

k) uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji.

14c

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

14d

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w pkt.1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

Inna działalność Fundacji

15

1. Fundacja może prowadzić inną działalność o charakterze wydawniczym, edukacyjnym, szkoleniowym, handlowym i usługowym, a także działalność z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

2. Fundacja może tworzyć inne podmioty gospodarcze oraz być ich uczestnikiem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

16

Działalność gospodarczo – finansowa i księgowość prowadzana będzie według zasad obowiązujących przepisów.

17

Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej będą przeznaczone wyłącznie na cele Fundacji.

Likwidacja Fundacji

18

1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.

2. Stan likwidacji stwierdza Zarząd Fundacji, który jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane