signum magnum
signum magnum

2023-02-20

Wtorek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wtorek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Intencja:
Modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych.

Wprowadzenie do Mszy świętej:
W kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu pamiętamy o biskupach, kapłanach, osobach życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o własną trzeźwość i trzeźwość wiernych, za których są odpowiedzialni. Jest to bardzo ważna intencja, którą chciejmy wesprzeć duchowymi ofiarami.

Czytania:
I czytanie: Syr 2,1-11
Psalm: Ps 37,3-4.27-29.39-40
Aklamacja: Ga 6,14
Ewangelia: Mk 9,30-37

Propozycja homilii:
Spokój serca, cierpliwość i wewnętrzna równowaga to bardzo cenne dary, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, kiedy dotykają nas różne problemy. Do takiej postawy wzywa nas Słowo Boże. Zdajemy jednak sobie sprawę, że nie jest to łatwe, że musimy stale pracować nad sobą, nad swoim charakterem, aby tak podchodzić do trudności. Potwierdza to św. Franciszek Salezy mówiąc, że nie tyle ważne jest „utrzymywać nasze serce w pokoju, co nad nim pracować”. A św. Tomasz z Akwinu radzi, aby najpierw zadbać o ład w swoim sercu i dobre relacje z bliźnimi poprzez praktykowanie takich cnót, jak: siła, umiarkowanie, sprawiedliwość i roztropność. Bardzo ważna jest też cnota trzeźwości. Ona pozwala właściwie ocenić sytuację i znaleźć sposób na rozwiązanie problemów, na zmianę życia, tak aby było zakorzenione w Bogu. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu radę, aby przylgnąć do Boga, nie odstępować Go, aby też przyjąć wszystko, co na nas przychodzi i wytrwać w wierze do końca.
Można powiedzieć, że te mądre rady często są lekceważone we współczesnym świecie. Łatwiej jest sięgnąć po alkohol, narkotyki, czy uciec w świat wirtualny, aby zapomnieć o utrapieniu, niż uporządkować swoje wnętrze i relacje z Bogiem, i z ludźmi. To drugie wymaga nie dość, że wysiłku, to jeszcze pokory. Bo przecież trzeba uznać, że jest się słabym, niewystarczalnym, grzesznym. Trzeba poprosić o pomoc i zaufać Bożemu Miłosierdziu, Jego Opatrzności. Ale tylko ten drugi sposób postępowania przynosi pomyślne rozwiązanie życiowych trudności. Ucieczka w nałogi przynosi rozczarowanie, rozpacz i pomnożenie problemów. W Ewangelii Chrystus uczy nas, że ten, kto chce być pierwszym, musi być „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Znowu są to bardzo wymagające słowa, trudne do przyjęcia i do wprowadzenia ich w życie. Jednak to Jezus ma rację. Pokora, gotowość niesienia pomocy bliźnim, realistyczne patrzenie na siebie daje przywilej pierwszeństwa.
Kolejną intencją Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu jest modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych. Bł. Kard. Stefan Wyszyński podkreślał szczególną rolę kapłanów w dziele otrzeźwienia narodu. Sam był dobrowolnym abstynentem od dzieciństwa i często podkreślał, że bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Prośmy dzisiaj Boga, za wstawiennictwem tego wielkiego apostoła trzeźwości, aby duchowieństwo w naszej Ojczyźnie zawsze dawało przykład trzeźwości, przykład przylgnięcia do Chrystusa, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Wspierajmy ich nie tylko modlitwą, ale i swoim dobrym przykładem. Amen.


Modlitwa wiernych:
Wierząc głęboko w Bożą Miłość i Jego Opatrzność prośmy w intencjach Kościoła, wszystkich ludzi, naszej wspólnoty i nas samych.
1. Módlmy się za papieża, aby wspierany modlitwami wierzących wiernie służył Chrystusowi i Jego Kościołowi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby głosząc Ewangelię i służąc najbiedniejszym, zawsze doświadczali Bożej Opatrzności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
3. Módlmy się za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
4. Módlmy się za dzieci, które doświadczają różnych krzywd z powodu nałogów rodziców, aby nie zwątpiły w Bożą miłość i znalazły pomoc innych osób. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby jej członkowie wzajemnie sobie pomagali. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli cierpliwi i wytrwali w dążeniu do świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Wspomóż nas dobry Boże i w swej łaskawości wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:
Jeśli chcemy być pierwszymi w oczach Pana, musimy przyjąć postawę służby bliźnim, których On stawia na naszej drodze życia. Prośmy Go o błogosławieństwo, abyśmy sprostali temu zadaniu.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane