signum magnum
signum magnum

2023-02-22

"Apostoł Trzeźwości Vademecum 2023"

"Apostoł Trzeźwości Vademecum 2023"

Tegoroczne wydanie Apostoła Trzeźwości poświęcone jest tematowi: KU TRZEŹWOŚCI Z KOŚCIOŁEM. Publikacja stanowi ważną pomoc dla duszpasterzy trzeźwości i osób świeckich zaangażowanych w dzieło krzewienia trzeźwości w społeczeństwie.

Książka zawiera materiały duszpasterskie do przeprowadzenia w parafiach i wspólnotach różnych inicjatyw o charakterze trzeźwościowym, propozycje nabożeństw, artykuły, świadectwa, nauczanie Kościoła na temat trzeźwości i potrzebne informacje do systematycznej pracy w tym obszarze.
Liczy 240 stron. Wydana została w pełnym kolorze. Nakład 11.500 egzemplarzy. Wydawcą jest Fundacja „Signum Magnum”.
Wydanie trafiło bezpłatnie między innymi do polskich parafii.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

We wstępie bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pisze między innymi:
„W tym roku, nawiązując do hasła duszpasterstwa ogólnego, pragniemy rozważać temat „Ku trzeźwości z Kościołem”. Nie jest to łatwy temat, gdyż sam Kościół jest pojęciem złożonym. Będąc członkami Kościoła doświadczamy z jednej strony jego rzeczywistości w różnych wymiarach, a jednocześnie głębokiej tajemnicy związanej z Osobą Jezusa Chrystusa, który jest Głową Kościoła. Dlatego refleksje nad tym tematem chcemy prowadzić w duchu wielkiej pokory, że jako ludzie do końca nie zrozumiemy daru Kościoła, którym obdarzył nas Zbawiciel. Możemy jednak, i powinniśmy to czynić, coraz lepiej korzystać z wszelkich łask, jakich Bóg nam udziela przez posługę Kościoła.
Temat roku odwołuje się również do hasła Narodowego Kongresu Trzeźwości z 2017 roku i jego owocu, jakim jest Narodowy Program Trzeźwości. Te trzy słowa: „Ku trzeźwości Narodu” wskazują zarówno na cel naszej pracy, jak i wyrażają prawdę, że troska o trzeźwość narodu jest procesem. Konieczny jest stały ruch, nieprzerwane działanie nakierowane na dobro pojedynczego człowieka i całego narodu. Wysiłek, aby nastąpiło otrzeźwienie społeczeństwa pogrążonego w pijaństwie, alkoholizmie i wielu innych nałogach, musi być permanentny. A odpowiedzialność za troskę o trzeźwość spoczywa na rodzinie, na Kościele, na samorządzie i państwie. Polskie rodziny, przedstawiciele instytucji samorządowych i państwowych są zaproszeni do wspólnej drogi z Kościołem, drogi prowadzącej ku trzeźwości Narodu. (…)
Zachęcając do całorocznego korzystania z Vademecum Apostoła Trzeźwości na 2023 rok dziękuję za Wasz codzienny trud apostolski i duszpasterski. Dziękuję Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom za zrozumienie potrzeby wspólnego działania. Dziękuję Wydawcy tego podręcznika dla duszpasterzy – Fundacji „Signum Magnum” za włożoną pracę przy realizacji tej ważnej corocznej inicjatywy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych”.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane