signum magnum
signum magnum

2019-05-24

Dziecięca Krucjata Niepokalanej szansą odnowy duchowej

Dziecięca Krucjata Niepokalanej szansą odnowy duchowej

Jeśli chcesz razem z Niepokalaną, Matka Bożą, walczyć z grzechem, ze złem, przyłącz się do nas! Nasze hasło to: NIE LĘKAJCIE SIĘ! NIEPOKALANA ZWYCIĘŻA!
Oto nasze krucjatowe zadania, które wypełniamy: MODLITWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ i SKROMNOŚĆ.

Co to jest Krucjata Niepokalanej?
Jest to dziecięcy ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i trzeźwościowym. Istotą przynależności do Krucjaty jest realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: MODLITWA RÓŻAŃCOWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ I SKROMNOŚĆ. Program Krucjaty mogą wypełniać członkowie istniejących w danej parafii grup dziecięcych, jak np. Oazy Dzieci Bożych, Dzieci Maryi, Rycerzy Niepokalanej i innych, a także dzieci, które nie uczestniczą w życiu żadnej grupy. Dziecięca Krucjata Niepokalanej jako ruch powinna przeniknąć wszystkie parafialne wspólnoty, zjednoczyć je na polu działalności trzeźwościowej, a także zachęcić dzieci niezrzeszone do pracy apostolskiej i zapewnić im odpowiednią formację. Ruch spełnia funkcję profilaktyczną względem zjawisk patologii życia społecznego, czyli chroni dzieci przed różnymi uzależnieniami.

Kto może zostać członkiem ruchu?
– Członkiem Krucjaty Niepokalanej może być dziecko, które przyjęło Pierwszą Komunię Świętą i przez pięć kolejnych miesięcy przygotowywało się do złożenia uroczystego postanowienia, w czasie którego zobowiązuje się przez jeden rok odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, składać codziennie jakąś ofiarę za grzeszników, dbać o skromność, czystość serca, być apostołem trzeźwości, to znaczy nie palić tytoniu, nie używać napojów alkoholowych i innych środków odurzających i zachęcać do takiego świadectwa innych. Dziecko wyraża także pragnienie uczestniczenia w każdą pierwszą sobotę miesiąca we Mszy świętej i przystąpienia do Komunii świętej w intencji nawrócenia grzeszników. Uroczyste postanowienie odnawia się każdego roku.

Jaką rolę w życiu dziecka spełnia zobowiązanie podjęte przy przystąpieniu do Krucjaty?
Wiadomo, że prawy charakter może zostać ukształtowany jedynie poprzez wytrwałą pracę nad sobą. Do niej to właśnie należy wdrażać dzieci już od najmłodszych lat. Dziecko, które zostało przygotowane do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, potrafi odróżnić dobro od zła, ma świadomość grzechu i dlatego może korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także sakramentu Eucharystii na tych samych zasadach, co osoba dorosła. Wypełnianie postanowień Krucjaty nie jest niczym innym, jak codzienną pracą nad sobą, aby być dobrym chrześcijaninem i spełniać Boże przykazania, zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi w sakramencie chrztu świętego. Należy tutaj podkreślić, że przystąpienie do Krucjaty jest odpowiedzią dziecka na wezwanie Matki Bożej, jakie skierowała w Fatimie do Hiacynty, Łucji i Franciszka. To wezwanie do modlitwy różańcowej, składania ofiar w intencji grzeszników i czynienia pokuty jest wciąż aktualne. Podobne wezwanie z podkreśleniem sprawy trzeźwości usłyszały dzieci w czasie zjawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Na czym polega praca z dziećmi należącymi do Krucjaty?
Praca formacyjna z dziećmi odbywa się poprzez comiesięczne spotkania Krucjaty, w których stałym punktem jest konferencja i modlitwa. Spotkania prowadzą parafialni opiekunowie. Są to osoby, które przeszły szkolenie organizowane przez Centralę Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Dobrze jest, aby w spotkaniu tym brali udział liderzy wszystkich wspólnot parafialnych, do których należą członkowie Krucjaty. Dzieciom wskazuje się konkretne sposoby pracy nad sobą, metody apostolstwa w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, podaje się też wzory do naśladowania zwracając szczególną uwagę na przykład Dzieci Fatimskich. Ważną rolę w wypełnianiu postanowień krucjatowych przez dzieci spełniają osoby dorosłe. Mogą one włączyć się w to dzieło poprzez podjęcie zobowiązania, że raz w miesiącu, w określonym dniu odmówią jedną część Różańca świętego w intencji trzeźwości młodego pokolenia.

Jakie jest znaczenie „Promyka Jutrzenki” dla ruchu Krucjaty?
„Promyk Jutrzenki” to katolickie pismo dla dzieci, wydawane od 1992 roku. Od początku szerzy wśród dzieci ideę Krucjaty Niepokalanej, zachęca do realizacji podstawowych wartości chrześcijańskich. Ukazuje macierzyńską miłość Niepokalanego Serca Maryi. Jest łącznikiem pomiędzy Centralą ruchu a wspólnotami wypełniającymi program Krucjaty w parafiach.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane